ثبت نام
برگشت

اندیشیدن دوم

آگاهی از دل اندیشیدن می آید و سوال بزرگ همیشه این است که اندیشه از کجا در انسان آغاز می شود. اندیشیدن همیشه از درست دیدن و درست شنیدن آغاز می شود.

لطفا با هدفون گوش کنید

لطفا هر روز زمانی را برای فکر کردن درباره خودت اختاص بده و به جهان ات گوش کن

  • 0
  • 0
  • 0
گزینه ها

Arammesh

: / ::
::
/ ::

صف پخش

پاک کردن