ثبت نام
برگشت

اندیشیدن سوم

مردم از فکر کردن می ترسند چرا که نمی دانند چگونه باید فکر کرد و فکر کردن را با اندیشیدن اشتباه می کنند. در فکر کردن راهی برای آرامش نیست اما اندیشیدن تو را به تصویر درونی خودت می رساند جایی که آرامش آغاز می شود.

لطفا با هدفون گوش کنید

فکر کردن تنها اضطراب تو را زیاد می کند و اندیشیدن راه درست بودن را به تو هدیه می کند

  • 0
  • 0
  • 0
گزینه ها

Arammesh

: / ::
::
/ ::

صف پخش

پاک کردن