ثبت نام
برگشت

تمرکز چهارم

از اندیشمندی پرسیدن تمرکز چیست؟ گفت شنیدن. پرسیدن چه چیز را باید شنید؟
پاسخ داد: آنچه کسی نمی شنود و تو آن را می شنوی

لطفا با هدفون گوش کنید

انسان با آنچه انتخاب می کند که بشنود انسان است

  • 0
  • 0
  • 0
گزینه ها

Arammesh

: / ::
::
/ ::

صف پخش

پاک کردن