ثبت نام
برگشت

طبیعت یک

معجزه صدای طبیعت جادویی است. صدا طبیعت به انسان آرامش و جان دوباره ایی می دهد. احساس درست زاده شدن از صدای طبیعت انسان را به کودکی اش و صداهایی در ذهن اش باقی مانده است، می برد.

لطفا با هدفون گوش کنید

انسان سال هاست کهمی داند باید از زندگی پیچیده مدرن به طبیعت پناه ببرد، آرامش آن جاست.

  • 0
  • 0
  • 0
گزینه ها

Arammesh

: / ::
::
/ ::

صف پخش

پاک کردن