ثبت نام
برگشت

طبیعت دوم

صدا ها مهم هستند، صداهایی که می شنویم جهان ذهنی و تصاویر ذهنی ما را می سازد. صدای طبیعت سادگی زیست انسان را به یادآوری می کند. اینکه انسان در زیستی ساده چقدر به زندگی امیدوار است.

لطفا با هدفون گوش کنید

با آنچه می شنویم جهان ذهن ما ساخته می شود.

  • 0
  • 0
  • 0
گزینه ها

Arammesh

: / ::
::
/ ::

صف پخش

پاک کردن