ثبت نام
برگشت

آرامش چهارم

جهان بیرون انسان جهانی است نامنظم با فرکانس هایی متفاوت و بی نظم. جهان درون انسان اما جهانی است منظم با فرکانس هایی که انسان نظم اش با شنیدن و دیدن می سازد. آرامش انسان از نظم این فرکانس هاست که در درون ما باید ساخته شود

#

لطفا با هدفون گوش کنید

لطفا با آرامش گوش کنید و گاه چشم های خود را بسته نگاه دارید

  • 0
  • 0
  • 0
گزینه ها

Arammesh

: / ::
::
/ ::

صف پخش

پاک کردن