ثبت نام

شرایط عضویت


۱- عضویت یک ساله


شما در این شکل به کل سایت برای یک سال دسترسی کامل دارید و اگر از ابتدای عضویت یک ساله عضو شوید در سال بعد ۲۰ درصد تخفیف عضویت وفاداری خواهید داشت


قیمت: ۷۴۰۰۰ هزار تومان


۲- عضویت شش ماه


شما در این شکل به مدت شش ماه به سایت دسترسی خواهید داشت


قیمت: ۴۸۰۰۰ هزار تومان


۳- عضویت یک ماه (موقت)
در این نوع از عضویت شما به مدت یک ماه عضو بوده و دسترسی به همه سایت خواهید داشت


قیمت: ۳۴۰۰۰ هزار تومان

Arammesh

: / ::
::
/ ::

صف پخش

پاک کردن